حوداث چشمی

M25

حوادث ناخواسته علّت اصلی مرگ نوجوانان و جوانان است.شایع ترین آن حوادث رانندگی است.در این قسمت حوادث چشمی توضیح داده می شود.
شایعترین حادثه چشمی :
پاشیدن خاک یا شن داخل چشم ، ورود جسم خارجی به داخل چشم مثل پلیسه ، خرده چوب و شیشه می باشد.بدلیل شایع بودن جسم خارجی متالیک (پلیسه) این موضوع جداگانه یا به طور کامل تر توضیح داده می شود.
ضربه ناشی از توپ ، صدمات چشمی ناشی از تصادفات و درگیری در رده بعدی قرار می دارند.سوختگی شیمیایی با مواد شوینده ، صنعتی و سوختگی حرارتی نیز جزء حوادث چشمی توضیح داده می شود.
اثر حوادث روی چشم:
۱-    صدمات بسته چشم : در این موارد کره چشم پارگی ندارد ولی ممکن است صدمه ناشی از موج ضربه به قسمت های داخلی چشم باعث پارگی مویرگ های داخلی چشم و خونریزی یا پارگی شبکیه یا شکستگی استخوان های اطراف چشم شود.
۲-    صدمات نفوذ کننده و پاره کننده : در این موارد جسم وارد چشم شده و پارگی در یک یا چند لایه چشم ایجاد می کند، صدمات شدید تر بوده و در افرادی که با جسم نوک تیز صدمه دیده اند بیشتر دیده می شود.در افرادی که چکش کاری می کنند نیز این صدمات بسیار خطرناک و حتّی کور کننده می باشد.
۳-    صدمات شیمیایی و حرارتی چشم : سوختگی با مواد اسیدی ، قلیایی با اجسام داغ از موارد بسیار خفیف تا موارد شدید و کور کننده متفاوت می باشد.