صدمات نفوذ کننده یا پاره کننده چشم

M27صدمات نفوذ کننده یا پاره کننده چشم ۵ برابر در مردان شایع تر از زنان بوده ، و به دو شکل عمده دیده می شود.یا صدمه محل ورود داشته و محل خروج ندارد یا اینکه صدمه آنقدر شدید است که از یک طرف وارد چشم شده و از طرف دیگر خارج شده است در این مواردپیش آگهی ضربه و دید نهایی بسیار ضعیف خواهد بود.

این صدمات معمولا به دلیل برخورد جسم نوک تیز یا اجسامی با سرعت بالا به چشم ایجاد می شود.
اجسام نوک تیز اکثراً چوب یا چاقو بوده و برحسب عمق نفوذ آن بداخل چشم صدمه ممکن است سطحی یا عمقی باشد.در این موارد مهمترین نکته این است که عمق ضایعه توسط چشم پزشک تعیین شود. در صورتی که فرد قادر به همکاری نباشد یا در موارد ضربه به چشم در اطفال ممکن است برای تعیین عمق ضایعه نیاز به بی هوشی عمومی باشد.
در صورتی که عمق ضایعه تشخیص داده نشود عواقب جبران ناپذیری ممکن است ایجاد باشد.
شرح حال حادثه دقیقا بایستی توسط همراه بیمار یا خود بیمار به پزشک داده شود چون در تعیین محل صدمه چشم و صدمات همراه به دیگر اعضای بدن بسیار مهم است.در مواردی که دعوا یا مشاجره رخ داده ممکن است غیر از چشم به دیگر اعضای بدن مثل سر یا شکم نیز صدمه خورده باشد و نادیده گرفته شود.توجه به این نکات بسیار مهّم است.