برنامه مطب

ساعت کاری مطب به شرح زیر اعلام می گردد :

 روزهای هفته

 صبح ها

 عصرها

 شنبه

 ۸-۱۲

 ۳/۵-۷/۵

 یکشنبه

8-12  ۳/۵-۷/۵
 دوشنبه

 تعطیل  تعطیل
 سه شنبه

 ۸-۱۲  ۳/۵-۷/۵
 چهارشنبه

 ۸-۱۲  ۳/۵-۷/۵
 پنجشنبه

 تعطیل  تعطیل